/ 1 نظر / 11 بازدید
سايه

http://www.tebyan.net/Teb.aspx?nId=13887 گاه فکر می کنم کاش آن يکی بود و من تا هرچه را می خواستم برايش فرياد می کردم... نمی دانم .. شايد آنوقت حرفها چندان زيبا و شنيدنی نبودند